Nowy adres sklepu: www.zanda.pet

Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.petwear.shop działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ WYMIARÓW - formularz internetowy w którym Klient podaje numer zamówienie, imię psa lub kota oraz kompletne wymiary zgodnie z instrukcją pomiaru.
 2. INSTRUKCJA POMIARU - informacja dla Klienta jak zmierzyć psa lub kota
 3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 6. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma (towar) albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.petwear.shop.
 9. OPCJA NA WYMIAR - produkt szyty indywidualnie zgodnie z wymiarami podanymi przez Klienta.
 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Magdalena Taraszka ul. Modrzewiowa 17/49 40-171 Katowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): contact@petwear.shop, numer telefonu: + 48 32 791 333 376.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.petwear.shop prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz poza granicami Polski.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać:
  1. poprzez witrynę internetową Sklep www.petwear.shop – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@petwear.shop,
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: 32 791 333 376.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 08:00 do 18:00 oraz w soboty od 09:00 do 14:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18:00, w soboty po godz. 14:00, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
 2. Klient zobowiązuje się przesłać w ciągu 24 godzin formularz z wymiarami, niezbędny do realizacji zamówień w opcji na wymiar.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (BlueMedia).
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 52 1050 1605 1000 0097 0683 6807  (ING Bank Śląski S.A.) Magdalena Taraszka, ul. Modrzewiowa 17/49, 40-171 Katowice. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........".
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas potrzebny na uszycie Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. Czas potrzebny na uszycie Produktu w przypadku bandanek to maksymalnie 5 dni roboczych, przy opcji "na wymiar" to maksymalnie 7 dni roboczych.
  2. Czas potrzebny na uszycie Produktu w przypadku bluz, pelerynek, sukienek, tub, koszulek i bliźniaków czas realizacji zamówienia to maksymalnie 14 dni roboczych, przy opcji "na wymiar" to maksymalnie 16 dni roboczych.
  3. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj.
 • Paczkomatów Inpost - czas doręczenia na drugi dzień roboczy od momentu nadania
 • Poczty Polskiej Odbiór w Punkcie - czas doręczenia na drugi dzień roboczy od momentu nadania
 • Poczty Polskiej List ekonomiczny - czas doręczenia na trzeci dzień roboczy od momentu nadania
 1. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy (InPost, Poczta Polska).
 2. Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

§ 7 WARUNKI GWARANCJI

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.
 4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3., a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niewłaściwego przechowywania, niszczących zabrudzeń np. oleje, farby, rozpuszczalniki, kwasy.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych zdarzeniami losowymi np. ogień, wilgoć, zgniecenie, rozerwanie, rozcięcie, pogryzienie; zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania.
 6. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.
 7. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych w nie autoryzowanym punkcie serwisowym
 8. Po weryfikacji wady u Sprzedawcy Towar zostanie naprawiony, bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego Towaru zostanie on wymieniony na podobny, bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od odbioru Produktu, o ile nie nosi on śladów użycia.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Modrzewiowa 17/49 40-171 Katowice w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Klient odsyła Produkt będący przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i własną odpowiedzialność.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep internetowy sprawdzi stan przekazanego Produktu.
 5. W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

§ 9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści, fotografie, projekty zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.petwear.shop korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Magdaleny Taraszka. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.petwear.shop, bez zgody Usługodawcy.
 2. Klient przekazując Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie internetowym www.petwear.shop, oświadcza, że ma do niego wszelkie prawa autorskie i automatycznie wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu Sklepu na portalach społecznościowych.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.petwear.shop stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu internetowego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.